Griseproduktion

Godset har en moderne og effektiv griseproduktion med søer og slagtegrise. I hverdagen er der ikke lugtgener, men det kan ikke undgås, at der ved udkørsel af gylle på godsets marker er nogle gener.

Kørsel af gylle foregår i afgrødernes vækstperiode som er marts-juni. Gyllens gødningsværdi er af stor betydning for planterne og erstatter kunstgødning, som fremstilles ved brug af store mængder energi. Der er altså ikke tale om forurening af jorden, men at gyllen kommer planterne til nytte.

Griseproduktionen er godsets største afdeling med 8 medarbejdere. Der produceres årligt ca. 30.000 slagtegrise, hvoraf en del køres til Ringsted for at blive slagtet. Vi gør meget for at reducere medicinforbruget, forbedre dyrevelfærden og sikre grisene rodemateriale og legetøj.

Søerne i vores staldafsnit går frit omkring. Det giver dem bedre plads, mere motion og en mere naturlig adfærd. De fritgående søer kan fodres individuelt og de virker sundere. De farer meget hurtigere og har færre dødfødte grise.

Griseproduktionen på Svenstrup er første led i en kæde, hvor slagteriet i Ringsted er næste. Dele af kødet skal videreforarbejdes og det foregår i Tyskland og Polen. Derefter skal varerne frem til forbrugerne i hele verden. Alt sammen er med til at gøre Danmark til en af verdens største producenter af grisekød.

Vi har i perioden Juni-August 2018 monteret toppe på vores gylletanke med velvillig støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne under projekt ” Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”. I 2019 har vi desuden fået tilskud fra Landdistriktsmidlerne til installering af LED-belysning og opsætning af energibesparende EC-motorer til ventilation, for at reducere energiforbruget. I 2021 fik vi bevilget tilskud til at bygge 6000 m2 nye stalde ved den eksisterende produktion på Overdrevsgården. Dette byggeri er færdig og de fine nye stalde sikrer en effektiv produktion og et godt klima for både grise og medarbejdere. Dette tilskud kom fra Landdistriktsmidlerne til tilbygning af slagtesvinestald med ammoniak-reducerende teknologi – gylleforsuring, fra puljen “Modernisering af slagtesvinestalde 2020”. Senest har vi søgt og fået tilskud under Miljø- og klimateknologi ordningen: Reduktion af ammoniakemissionfra svinestalde ved etablering af teltoverdækning, med projektperiode 10. januar 2023 -10. januar 2025.

Se gerne mere på: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne